Artikel 1 – Definities 

 1. Athiq BV, gevestigd te Amsterdam, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper. 
 2. In deze algemene voorwaarden wordt de wederpartij van verkoper aangeduid als koper. 
 3. De partijen zijn de verkoper en de koper samen. 
 4. De overeenkomst verwijst naar de koopovereenkomst tussen partijen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid voorwaarden 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. 

Artikel 3 – Betaling 

 1. Het volledige aankoopbedrag wordt altijd direct in de webshop betaald. Bij reserveringen wordt in sommige gevallen een aanbetaling verwacht. In dat geval ontvangt de koper een bewijs van de reservering en het voorschot. 
 2. Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in verzuim. Indien de koper in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
 3. Indien de koper in gebreke blijft, zal de verkoper overgaan tot incasso. De kosten verbonden aan een dergelijke incasso zijn voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de koper weigert mee te werken aan de uitvoering van de bestelling door de verkoper, is hij toch verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen. 

Artikel 4 – Aanbiedingen, offertes en prijs 

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod. 
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en overschrijding geeft koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen dienen hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk in te stemmen. 
 4. De op aanbiedingen, offertes en facturen vermelde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Na ontvangst van de bestelling heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen. 
 2. Er is geen herroepingsrecht indien de producten naar zijn specificaties op maat zijn gemaakt of een korte houdbaarheid hebben.
 3. De consument kan gebruik maken van een herroepingsformulier van de verkoper. Verkoper is verplicht deze onverwijld op verzoek van koper aan koper ter beschikking te stellen. 
 4. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

Artikel 6 – Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De verkoper zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper de koper hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen. 
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst de prijs zal overschrijden. 
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die hem kunnen worden toegerekend. 

Artikel 7 – Levering en risico-overgang

 1. Zodra de gekochte zaak door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper op koper. 

Artikel 8 – Onderzoek en reclame

 1. De koper is verplicht het geleverde te inspecteren op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen de kortst mogelijke termijn. Daarbij dient de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenkomen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die in het normale (handels)verkeer gelden. 
 2. Klachten met betrekking tot beschadiging, tekorten of vermissing van geleverde goederen dienen binnen 10 werkdagen na de dag van levering van de goederen schriftelijk bij verkoper te worden ingediend. 
 3. Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt bevonden, heeft verkoper het recht ofwel te herstellen ofwel opnieuw te leveren, ofwel van levering af te zien en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs. 
 4. Geringe en/of industriestandaard afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen de verkoper niet worden tegengeworpen. 
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren. 
 6. Nadat de goederen door de koper zijn verwerkt, worden geen klachten meer geaccepteerd. 

Artikel 9 – Monsters en modellen

 1. Indien aan de koper een monster of model is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak hiermee zal overeenstemmen. 
 2. Ook bij overeenkomsten betreffende onroerende zaken wordt opgave van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen vermoed slechts als aanduiding te zijn bedoeld, zonder dat de te leveren zaak daarmee hoeft te beantwoorden. 

Artikel 10 – Levering

 1. Levering geschiedt 'af fabriek/winkel/magazijn'. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.
 2. De koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. 
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van koper. 
 4. Indien de goederen worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. 
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld. 
 6. Een door verkoper opgegeven leveringstermijn is indicatief. Dit is nooit een deadline. Bij overschrijding van de termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. 
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Bij levering in gedeelten is verkoper gerechtigd deze onderdelen afzonderlijk te factureren. 

Artikel 11 – Overmacht

 1. Indien verkoper door overmacht niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen, is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade. 
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke omstandigheid waarmee verkoper bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en waardoor de normale nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet door koper kan worden gevergd, zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molestering, sabotage, terrorisme, stroomuitval, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stakingen, uitsluiting van werknemers, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en andere verstoringen in het bedrijf van de verkoper . 
 3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleverende bedrijven waarvan verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, de contractuele verplichtingen jegens verkoper niet nakomen, tenzij je de verkoper iets te verwijten valt. 
 4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
 5. Indien de overmacht langer dan drie maanden duurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding is alleen mogelijk per aangetekende brief.

Artikel 12 – Overdracht van rechten

 1. De rechten van een partij onder deze Overeenkomst mogen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als goederenrechtelijke bepaling als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige goederen en geleverde goederen en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele overeengekomen prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen. 
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft verkoper het recht de werkzaamheden op te schorten totdat alsnog het overeengekomen deel is betaald. Dan is er sprake van schuldeisersverzuim. Een te late levering kan in dat geval niet aan de verkoper worden tegengeworpen. 
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de aan koper onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven. 
 5. Indien goederen nog niet zijn geleverd, maar het overeengekomen voorschot of de prijs niet conform de overeenkomst is betaald, heeft de verkoper het recht van retentie. In dat geval wordt de zaak pas geleverd als de koper volledig en conform de overeenkomst heeft betaald. 
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid 

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. 
 2. De aansprakelijkheid van verkoper is niet uitgesloten voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15 – Klachtplicht

 1. De koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld aan de verkoper te melden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren. 
 2. Indien een klacht gegrond is, is de verkoper verplicht de zaak te herstellen en eventueel te vervangen. 

Artikel 16 – Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het volgende. De verkoper garandeert dat de verkochte zaak beantwoordt aan de overeenkomst, dat deze zonder gebreken zal functioneren en geschikt is voor het gebruik dat de koper ervan wil maken. Deze garantie is geldig voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte artikel door de koper. 
 2. De bedoelde garantie heeft tot doel een zodanige risicoverdeling tussen verkoper en koper te creëren dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en risico van de verkoper komen en dat de verkoper nimmer een beroep kan doen op een inbreuk op de garantie. een garantie ter zake van een inbreuk op een garantie. artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin is ook van toepassing indien de inbreuk bij de koper bekend was of door het instellen van een onderzoek bekend had kunnen zijn. 
 3. Voornoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien de koper of derden – zonder toestemming – wijzigingen hebben aangebracht of getracht hebben wijzigingen aan te brengen of de gekochte zaak hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor deze is bestemd. niet bedoeld. 
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een zaak die door een derde is geproduceerd, is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt. 

Artikel 17 – Intellectuele eigendom 

 1. Athiq BV behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, modellen e.d., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet kopiëren, aan derden tonen en/of beschikbaar stellen of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Athiq BV.

Artikel 18 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Athiq BV is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Kleine wijzigingen kunnen op elk moment worden aangebracht. 
 3. Athiq BV zal grote inhoudelijke wijzigingen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten hebben het recht de overeenkomst te ontbinden bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Athiq BV gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 4. Indien in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.