Athiq BV respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen op de website accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door de Website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden. 

De huidige versie van de privacyverklaring die beschikbaar is op de Website is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Juridische kennisgeving

 1. Website (hierna ook “de website”): Athiq.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Athiq BV, gevestigd te Amsterdam

Artikel 2 – Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website is strikt persoonlijk. U zult deze website of de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of reclamedoeleinden, noch voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. 

Artikel 3 – De inhoud van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd door de wet door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is strikt verboden. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of het afzien van juridische stappen.

Artikel 4 – Beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder te allen tijde:

 • de toegang van een bepaalde categorie bezoekers tot de gehele of een deel van de website opschorten, onderbreken of beperken
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internetetiquette
 • tijdelijk de website niet beschikbaar hebben om updates uit te voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten onbereikbaar is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • door het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf, derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U onthoudt zich hierdoor van elke actie tegen de beheerder.

Indien de beheerder naar aanleiding van uw gebruik van deze website in een geschil verwikkeld raakt, is hij gerechtigd alle schade die hij daardoor lijdt en zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het indienen van veel gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Athiq BV en (een) derde verwerker(s). Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een identificeerbare natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifier of naar een of meer elementen die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden door de beheerder voornamelijk gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen. 

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage in en rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerkingen, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@Athiq BV.com

Elk verzoek daartoe dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop u bereikbaar bent. U ontvangt binnen 1 maand na het ingediende verzoek een antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens vallen daarom niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring. 

Indien bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke persoon het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het opvragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Als je deze niet (meer) wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: privacy@athiq.nl

Als u tijdens uw bezoek aan de website persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die de privacy van die persoon(en) schendt. ) oplevert. De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk in bovenstaande situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de websitebeheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de wettelijk bepaalde duur. 

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kunt worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal voor jou in te richten en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee wij u informeren over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies voor het bijhouden van sessie- en inloggegevens. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we de communicatie en informatie beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

– Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzicht te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen we de communicatie en informatie beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. 

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Hiermee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen aan te maken en anders te behandelen. Tracking cookies verwerken doorgaans persoonsgegevens. 

 1. Meer specifiek gebruiken we de volgende cookies:

– Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

– Google Adwords (trackingcookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en de verwijdering van cookies voor elk bedrijfstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post /cookies#faq

Artikel 12 – Afbeeldingen en aangeboden producten

Aan de afbeeldingen die horen bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Afdeling Privacy, privacy@athiq.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing tot nader order.